Statut

1. NAZIV I SJEDIŠTE UDRUŽENJA

1.1. Udruženje Majevičana u Švajcarskoj je udruženje u skladu sa švajcarskim civilnim zakonom, član 60 do 69. Sjedište udruženja je u Vetingenu (Hotel Winkelried, Landstrasse 36, 5430 Wettingen), a djelokrug u čitavoj Švajcarskoj.

2. SVRHA UDRUŽENJA

2.1. Udružuje i okuplja sve iseljenike sa područja Majevice u Švajcarskoj, kao i prijatelje Majevičana.
2.2. Udruženje obezbjedjuje finansijska sredstava za rad sekcija udruženja.
2.3. Promoviše srpsku kulturu u Švajcarskoj i radi na boljem razumijevanju izmedju srpskog i švajcarskog naroda.
2.4. Udruženje njeguje duh tolerancije izmedju različitih nacionalnosti, religija i rasa.
2.5. Udruženje Majevičana u Švajcarskoj je udruženje bez političke orijentacije.
2.6. Udruženje zastupa ljudska prava kao i principe, slobode demokratije i jednakosti.
2.7. Manifestacije i informativne brošute udruženja ne smiju se u političke svrhe zloupotrebljavati.
2.8. Udruženje obezbjedjuje moralnu i materijalnu podršku zavičajnoj opštini Lopare i regionu Majevice.

3. ČLANSTVO

3.1. Punopravan član Udruženja Majevičana u Švajcarskoj je svako ko prihvata odredbe ovog statuta, plaća članarinu ispuni pristupnicu.
3.2. Članarina se plaća najkasnije dva mjeseca od pristupanja Udruženju, u protivnom mora se pristupiti isključenju iz članstva.
3.3. Članovi koji nepoštuju odredbe uprave udruženja mogu na odredjeno vrijeme biti isključeni iz udruženja. O poptpunom isljučenju odlučuje skupština udruženja.
3.4. Počasni članovi su članovi sa posebnim zaslugama koji se prijamu u udruženje na prijedlog uprave i skupštine udruženja.
3.5. Udruženje osniva nove podružnice, kao i sportske i kulturne sekcije, ako to odgovara interesima članstva.
3.6. Svaka podružnica kao i svaka sportska i kulturna sekcija mora da ima svoju upravu koja je odgovorna za rad podružnice ili sekcije.
3.7. Uprava udruženja snosi moralnu odgovornost za rad udruženja.

4. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA UDRUŽENJA

4.1. Članovi imaju pravo da biraju i budu birani u upravu udruženja. Imaju pravo da budu informisani o svim pojedinostima rada udruženja.
4.2. Dužnosti članova udruženja su propisane ovim statutom; plaćanje članarine, aktivno učešće u radu udruženja, itd.

5. ORGANI UDRUŽENJA

5.1. Organi Udruženja Majevičana u Švajcarskoj su: skupština udruženja i uprava udruženja.
5.2. Skupština udruženja je najviši organ udruženja. Skupštinu čine svi aktivni i počasni članovi udruženja. Skupština udruženja može biti redovna i vanredna. Redovnu skupštinu udruženja saziva uprava udruženja jedanput godišnje. Vanredna skupština se saziva ako 33% članova udruženja smatra da je to nužno. Uprava je dužna na zahtjev članstva da sazove vanrednu skupštinu, 40 dana od primanja zahtjeva za sazivanje vanredne skupštine.
5.3. Skupština udruženja bira predsjednika udruženja i petanest članova uprave. Mandat predsjednika i uprave traje dvije godine.
5.4. Skupština udruženja odobrava izvještaje uprave udruženja i uprava sekcija i podružnica. Skupština je nadležna za odredjivanje odgovornosti i rješavanje nesporazuma.
5.5. Skupština udruženja bira počasne članove.
5.6. Skupština udruženja može sa dvotrećinskom većinom članstva pristupiti izmjenama statuta.
5.7. Skupština udruženja odlučuje o neopozivim odlukama donesenim na redovnoj godišnjoj skupštini udruženja.
5.8. U upravi udruženja su: predsjednik, podpredsjednik, sekretar, blagajnik i jedanest članova uprave.
5.8.1. Predsjednik uprave je istovremeno i predsjednik Udruženja Mjevičana u Švajcarskoj.

6. ZADACI UPRAVE

6.1. Predsjenik udruženja predsjedava sastancima uprave i predstavlja udruženje u javnosti. U njegovom odsustvu mijenja ga podpredsjednik udruženja.
6.1.1. Sekretar vodi zapisnik na sjednicama zadužen je za administrativne poslove udruženja. Priprema zajedno sa predsjednikom sjednice. Prima poštu udruženja u potpisuje zvanična saopštenja zajedno sa predsjednikom, Informiše upravu o poslatoj i primljenoj pošti.
6.1.2. Blagajnik je zadužen za sve finansijske poslove udruženja. On ima punomoć da raspolaže novcem sa računa udruženja. Sastavlja izvještaj o finansijskom stanju udruženja, svim transakcijama i bilansu. Zajedno sa predsjednikom i sekretarom predlaže budžet udruženja i vodi knjigovodstvo udruženja.
6.2. Uprava udruženja je odgovorna za rad udruženja, kao i za organizovanje i sazivanje redovne odnosno vanredne skupštine udruženja. Odlučuje o disciplinskim mjerama članovima koji svojim ponašanjem štete ugledu udruženja. Discipinske mjere moraju biti potvrdjene od strane skupštine.
6.3. Sjednice uprave saziva predsjednik. Na sjednicama sekretar vodi zapisnik, koji u roku od 10 dana dostavlja svim članovima uprave. Orginal zapisnika se ostavlja u arhivu. Odluke su pravosnažne ako su donesene većinom glasova prisutnih članova uprave. Nužno je da sjednici prisustvuje najmanje 10 članova uprave. Kod jednakog broja glasova „za“ i „protiv“, odluku donosi predsjednik udruženja.
6.4. Odluke uprave su obavezujuće za sve članove udružnja i važeće su do sledeće godišnje skupštine. Uprava udruženja može, ako je to potrebno, na sjednicu pozvati i predsjednike podružnica i sekcija.

7. FINANSIJE UDRUŽENJA

7.1. Udruženje se finasira iz članarina, donacija, sponzorstva i prihoda iz manifestacija koje organizuje udruženje.
7.2. Sve djelatnosti udruženja finansiraju se iz u članu 7.1. navedenih izvora. O raspodjeli sredstava odlučuje uprava udruženja.
7.3. Udruženje Majevičana u Švajcarskoj garantuje svojim posjedom. Pojedinačna odgovornost je isključena. Svaki član je odovoran za štetu koju svojom nepažnjom prouzrokuje.

7.3.1. Izvještaj blagajnika se kontroliše od strane kotrolne komisije (najmanje tri člana) krajem kalendarske godine, najmanje 30 dana prije godišnje skupštine. Kontrolna komsija potvrdjuje ispravnost vodjenja finansija i knjigovodstva pred godišnjom skupštinom.

8. ODLUKA O RASPUŠTANJU UDRUŽENJA

8.1. Odluku o raspuštanju udruženja donosi skupština udruženja dvotrećinskom većinom, na koju su svi članovi pozvani pismenim putem najmanje 15 dana ranije.
8.2. U slučaju raspuštanja udruženja, sva imovina koja preostane pripada sekcijama i podružnicama koje preostanu. Ako ni jedna sekcija ni podružnica više ne radi, pripada zavičajnoj opštini Lopare.

 

Mjesto i datum : Wettingen, 20.03.2010
Udruženje Majevičana u Švajcarskoj